Spotkanie rektorów i kustoszy sanktuariów z bp. Szymonem Stułkowskim

Dotychczas odbyły się dwa spotkania rektorów i kustoszy sanktuariów Diecezji Płockiej z Biskupem Płockim: w 2017 r. nt. „Sanctuarium in Ecclesia”. Listu apostolskiego w formie Motu Proprio poprzez który kompetencje co do Sanktuariów zostały przeniesione do Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji (11.02.2017 r.). Rok później, we wrześniu 2018 r., tematem obrad była Międzynarodowa Konferencja w Watykanie dla Kustoszy sanktuariów nt. „Sanktuarium otwarte na nową ewangelizację”., w której brali czynny udział: dr Iwona Zielonka, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji i ks. dr Remigiusz Stacherski, Kustosz Sanktuarium w Popowie. Kolejne spotkania uniemożliwiła pandemia. 

Najbliższe spotkanie odbędzie się 20 kwietnia br. w Oborach.

Jednym z punktów obrad będzie II Międzynarodowe Spotkanie Rektorów i Opiekunów Sanktuariów nt.: „Sanktuarium domem modlitwy” 9-11.11.2023 r. w Watykanie.

Prezentacja1

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść