Jaki mamy program?

Formacja osobista

Formujemy się osobiście, w całej wspólnocie oraz w małych grupach, według konspektów, rozpisanych na 7 lat formacji.

Formacja ewangelizatorów i formatorów ewangelizatorów:

Podstawą funkcjonowania są ekipy stacjonarne i wędrowne. Ewangelizowaliśmy w diecezji, w Polsce, USA, Białorusi.


 

Kursy autorskie:

 1. Wspólnota
 2. Seminarium uwielbienia
 3. Kurs prowadzenia modlitwy charyzmatycznej

Kursy dla młodych:

 1. Revolution
 2. Randka z Jezusem

Kursy dla sołtysów, radnych:

 1. Nowe Zycie z Bogiem

Rekolekcje kerygmatyczne (parafialne, dla grup)

Rekolekcje dla kobiet:

 1. Rekolekcje wyjścia
 2. Uczta Miłosierdzia
 3. Dla gospodyń

PROGRAM FORMACJI

I ETAP: Podstawy życia chrześcijańskiego.

 1. Nowe Życie: podstawowa ewangelizacja.
 2. Emaus: Słowo Boże.
 3. Jan: formacja uczniów.
 4. Jezus w czterech Ewangeliach.
 5. Historia Zbawienia: nasza własna historia.
 6. Mojżesz: formacja wyzwolicieli.
 7. Błogosławieństwa: droga do szczęścia.

II ETAP: Jak ewangelizować.

 1. Paweł: formacja ewangelizatorów.
 2. Tymoteusz: jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię.
 3. Apollos: formacja głoszących.
 4. Sekret Pawła.
 5. Pięćdziesiątnica: ewangelizować z wielką mocą.
 6. Wprowadzenie do Biblii.
 7. Łukasz: apologetyka.

III ETAP: Jak formować ewangelizatorów.

 1. Maryja: List Chrystusa.
 2. Teologia biblijna.
 3. Maranatha: Apokalipsa. 18. Piotr: Eklezjologia.
 4. Melchizedek: Liturgia.
 5. Nehemiasz: Doktryna społeczna Kościoła.
 6. Jetro: Ekumenizm

FORMACJA EKIP:

 1. Andrzej: wizja i metodologia SESA.
 2. Józef Barnaba: formacja i szkolenie ekip.

 

Program jest PErmanentny, Progresywny, Systematyczny i Integralny.

 • Permanentny:
 • Progresywny: na trzech etapach
 • Systematyczny:
  Łączy programy, które tworzą system formacji:
  • program biblijny: studium wiary w oparciu o Słowo Boże;
  • program historyczny: studium rozwoju wiary w Izraelu i w Kościele;
  • program pastoralny: odpowiedź dla dzisiejszego świata i budowanie cywilizacji miłości.
 • Integralny:
  Ma na celu integralną formację osoby.

Misja i Cel

Naszą misją jest:

 • szukać Piotrów, którzy by bardziej i lepiej służyli, kochali oraz głosili Pana Jezusa niż my sami (J 1,40-42).
 • ewangelizować z mocą, tak aby przynosić obfity i trwały owoc (J 15, 8.16).

Magisterium Kościoła: Kościół żyje, by ewangelizować.
(Adhortacja apostolska pp. Pawła VI, Evangelii nuntiandi, 14).

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Dz 4,33)

Nasz cel:
Odpowiedzieć na wezwanie Jezusa, który nas posyła, by nieść Ewangelię aż po krańce ziemi, formując nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji Trzeciego Tysiąclecia.

Nasz cel końcowy:
Tworzyć szkoły ewangelizacji przy każdej katolickiej parafii.

Tworzyć je, aby parafie nie tylko były miejscami kultu, lecz także by stawały się stołem, na którym podaje się chleb Słowa Bożego, by Kościół był ewangelizowany i ewangelizujący.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16, 15)

Wizja: KE - KA - KO

O skuteczności Projektu świadczy przejrzystość jego wizji. Projekt jest wartościowy, jeśli posiada strategię, która umożliwia osiągnięcie celu.

Wizja Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja jest oparta na trzech ściśle powiązanych ze sobą wymiarach.

Na ogień ewangelizacji składają się trzy płomienie:
Kerygmat - serce i podstawa ewangelizacji wszech czasów,
KErygma jako że prezentuje samego Jezusa.

Charyzmaty - znak wierności
KArisma Pana, który pozwala nam doświadczyć, że Jezus żyje.

KOinonia Wspólnota - owoc ewangelizacji i klimat życia
Królestwem Bożym.

Głosimy Jezusa, Pana i Zbawiciela w mocy Ducha Świętego przy użyciu charyzmatów w celu tworzenia Ciała Chrystusa we wspólnocie (koinonii). Ta korelacja była obecna w pierwszym Kościele z Dziejów Apostolskich:

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Dz 4, 33).

Wprowadzenie tych trzech elementów w czyn prowadzi do ewangelizacji z mocą. Kiedy łączą się ze sobą w sposób ścisły, ewangelizuje się z wielką mocą i buduje się Królestwo Boże na ziemi.

WYMIA KERYGMATYCZNY

 1. Czym jest Kerygmat
  Kerygmat jest głoszeniem śmierci i zmartwychwstania Jezusa, co stanowi fundament życia chrześcijańskiego i jest pierwszym krokiem w procesie ewangelizacyjnym, aby narodzić się na nowo. Poprzez to proste przepowiadanie uobecnia się zbawienie i czyni się je skutecznym. Dlatego święty Paweł mówi:
  Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego (Rz 1, 16).
  Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać wierzących (1 Kor 1, 21).

 2. Zawartość kerygmatu: JEZUS

 3. Cel kerygmatu:
  zbawienie osobiste i wspólnotowe, jak również wyzwolenie społeczne poprzez osobiste
  spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym, który napełnia nas Duchem Świętym i Jego darami, aby uczynić nas świadkami pełnymi mocy, którzy będą budować Królestwo Boże na ziemi.

WYMIAR CHARYZMATYCZNY

Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły (Mk 16, 17-18.20).

 1. Czym są charyzmaty
  Są darami Ducha Świętego, służącymi dobru wspólnemu i budowaniu Ciała Chrystusa, które towarzyszą głoszeniu Dobrej Nowiny. Nie należy jednak zapominać, że naj- większym darem jest sam Duch Święty - sprawca ewangelizacji i źródło wszystkich charyzmatów.

 2. Cel charyzmatów
  Budować Kościół wszystkich czasów, ukazując moc, miłość i wierność Boga.

 3. Jak używać charyzmatów
  Zawsze w odniesieniu do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie i pamiętając, że ich najwyższą formą jest życie sakramentalne.

WYMIAR WSPÓLNOTOWY

 1. Czym jest wspólnota
  Bóg jest wspólnotą osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego we wspólnocie miłości.
  • Bóg nie chciał zbawiać ludzi pojedynczo, ale we wspólnocie, tworząc lud, z którym zawarł przymierze i kształtował go przez proroków.
  • Jezus stworzył nowy lud bez podziału na rasy, języki czy granice; lud zjednoczony w wierze i pielgrzymujący do ziemi obiecanej.
  • Dzięki Duchowi Świętemu, w Dzień Pięćdziesiątnicy, rodzi się Boży Izrael. Kościół rodzi się, by ewangelizować i ewangelizuje, by budować Królestwo tak, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie (Ef 1, 10).

 2. Dwa ważne bieguny wspólnoty
  • mała wspólnota rodziny
  • wielka wspólnota Kościoła: wymiar katolicki, uniwersalny i diecezjalny.

Strategia

Ewangelizować
Formować ewangelizatorów
Formować formatorów ewangelizatorów (szkół lokalnych)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść