Rada Ruchów i Stowarzyszeń

Płock, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Nr 381/2024

Dekret powołujący Diecezjalną  Radę Ruchów  i  Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej

            Mając na uwadze aktualne potrzeby duszpasterskie i ewangelizacyjne Diecezji Płockiej oraz odnośne przepisy Statutu Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich zawarte w Uchwałach 43. Synodu Diecezji Płockiej, z dniem dzisiejszym powołuję Diecezjalną Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich na trzyletnią kadencję w następującym składzie:

 1. dr Iwona Zielonka - dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej
 2. Marian Chalecki SDB - moderator Akademickiego Duszpasterstwa „Petroklezja
 3. mgr Monika Ambroziak - przedstawicielka Akademickiego Duszpasterstwa „Petroklezja”
 4. kan. dr Jarosław Stanisław Kwiatkowski - asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
 5. Agnieszka Gościeniecka - przewodnicząca Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Płocku
 6. mgr Ryszard Błaszkowski - asystent kościelny Wspólnoty Krwi Chrystusa
 7. Danuta Ilińska - przedstawicielka Wspólnoty Krwi Chrystusa
 8. kan. mgr Bogdan Tomasz Pawłowski - moderator Wojska Gedeona
 9. Małgorzata Bartosiak - przedstawicielka Wojska Gedeona
 10. mgr Piotr Paweł Gadomski - moderator diecezjalny Ruchu „Światło - Życie”
 11. Marcin Lewandowski - przedstawiciel Ruchu „Światło - Życie”
 12. kan. mgr Adam Przeradzki - asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta w Płocku
 13. Witold Kozera - prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta w Płocku
 14. mgr Ewa Kozłowska-Głębowicz - przedstawicielka Bractwa św. Antoniego
  w Ratowie
 15. mgr Diana Kuczek ZMBM – opiekunka duchowa „Faustinum”
 16. mgr Danuta Niszczota - przedstawicielka Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty
 17. kan. dr Cezary Siemiński - moderator diecezjalny Ruchu Rodzin Nazaretańskich
 18. Małgorzata i Mariusz Leszczyńscy - animatorzy diecezjalni Ruchu Rodzin Nazaretańskich
 19. prał. dr Ryszard Kamiński - asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce”
 20. Jolanta Antosiak-Filip - przedstawicielka Katolickiego Stowarzyszenia Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce”
 21. mgr Jakub Kępczyński - asystent kościelny Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Płocku
 22. dr n. med. Janusz Maciejewski - prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Płocku
 23. kan. mgr Grzegorz Żabik - opiekun duchowy Legionu Maryi w Diecezji Płockiej
 24. Danuta Paprocka - przedstawicielka Legionu Maryi w Diecezji Płockiej
 25. mgr Marek Piątkiewicz - moderator diecezjalny Domowego Kościoła
 26. Mirosława i Zbigniew Chrzanowscy - para diecezjalna Domowego Kościoła
 27. mgr Krzysztof Załęski - koordynator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym
 28. Włodzimierz Rycharski - koordynator świecki Odnowy w Duchu Świętym
 29. kan. dr Zbigniew Kaniecki - asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom „Filadelfia”
 30. Wanda Śniegocka - prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom „Filadelfia”
 31. dr Bartosz Leszkiewicz - asystent kościelny Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku
 32. mgr inż. Waleria Gordienko - prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku
 33. mgr Andrzej Janicki - asystent kościelny Wspólnoty Trudnych Małżeństw „SYCHAR”
 34. Waldemar Tomczak - lider Wspólnoty Trudnych Małżeństw „SYCHAR”
 35. mgr Mariusz Majczak - diecezjalny duszpasterz harcerek i harcerzy
 36. Damian Wierkiewicz - przedstawiciel Harcerzy ZHR
 37. mgr Paweł Czarnecki - asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej
 38. Julita Więcław - prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej
 39. kan. mgr Krzysztof Wojciech Jończyk - asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
 40. mgr Wiesława Winiarska - prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
 41. dr Wojciech Kućko - asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Diecezji Płockiej
 42. dr Witold Wybult - prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Diecezji Płockiej
 43. kan. dr Tomasz Brzeziński - asystent kościelny Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w Diecezji Płockiej
 44. Adam Szarota - komandor płocki Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w Diecezji Płockiej
 45. mgr Marek Michalski - opiekun duchowy Wspólnoty Wojowników Maryi
  w Diecezji Płockiej
 46. Sławomir Wiśniewski - przedstawiciel Wspólnoty Wojowników Maryi w Diecezji Płockiej
 47. kan. mgr Henryk Dymek - diecezjalny referent Duszpasterstwa Kół Żywego Różańca
 48. mgr Katarzyna Dobrzeniak - przedstawicielka Duszpasterstwa Kół Żywego Różańca
 49. dr Marcin Sadowski - diecezjalny duszpasterz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
 50. mjr dr inż. Janusz Romanik – przedstawiciel Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w Diecezji Płockiej
 51. mgr Jacek Prusiński - przewodnik główny Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę
 52. Piotr Wolf - przedstawiciel Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę
 53. kan. mgr Jarosław Mokrzanowski - opiekun duchowy Fundacji Adoramus Te Christe w Diecezji Płockiej
 54. Marta i Cezary Olszewscy - przedstawiciele Fundacji Adoramus Te Christe
  w Diecezji Płockiej

            Głównym celem Rady będzie popieranie misji ruchów i stowarzyszeń katolickich w Kościele i społeczeństwie (p. 7 Statutu Rady). Ufam, że działalność Rady przyczyni się do rozbudzenia zapału apostolskiego zarówno wśród kapłanów i wiernych świeckich odpowiedzialnych w naszej diecezji za ruchy i stowarzyszenia katolickie.

            Wszystkim członkom Rady na trud nowych obowiązków, za przyczyną Maryi, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji z serca błogosławię, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

X Szymon Stułkowski

Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski

Notariusz

Zarząd Rady:
 
   1. mgr Danuta Niszczota - przewodnicząca Zarządu
   2. hm Damian Wierkiewicz - sekretarz Zarządu
   3. mgr Paweł Czarnecki - sekretarz Zarządu

Ważne strony

 • Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty
 • Akcja Katolicka
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
 • Ruch Rodzin Nazaretańskich
 • Kościół Domowy
 • Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
 • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom Filadelfia"
 • Odnowa w Duchu Świętym
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
 • Ruch Światło-Życie
 • Wojsko Gedeona
 • Harcerze
 • Klub Inteligencji Katolickiej
 • Katolickie Stowarzyszenia Pomocy św. Brata Alberta
 • Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce”
 • Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar”
 • Bractwo św. Antoniego z Padwy
 • Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść