Jesteśmy wspólnotą

Wspólnotoszkoła
Jesteśmy wspólnotą uczniów misjonarzy, która formuje się do wewnątrz (formacja osobista) i na zewnątrz (ewangelizacja).
Nasza METODOLOGIA
 1. Aktywne uczestnictwo
  Wzajemne oddziaływanie uczeń - nauczyciel. Uczniowie są uczestnikami.

 2. Uczenie znaczeniowe (Metoda Jezusa)
  Nowe poznanie opiera się na bazie tego, co już jest znane i utrwala się poprzez odniesienie do życiowych zainteresowań.

 3. Personalizacja i wspólnotowość
  Formuje się uczestnika jako osobę, jako członka wspólnoty, we wspólnocie.

 4. Twórczość
  Nauczanie uczenia się. Szuka się nowych form wyrazu, aby głosić Ewangelię. Uczymy, aby zrozumieć. Uczymy, aby uczeń się nauczył. Uczymy, jak nauczać. Ważniejsze jest uczenie się ucznia (matetyka) od nauczania nauczyciela (dydaktyka).
EWANGELIZATOR

Każdy ewangelizator, zanim pójdzie ogłaszać Dobrą Nowinę potrzebuje:

 1. doświadczenia osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem Zmartwychwstałym, który zmienił jego życie;
 2. narzędzi do ewangelizacji;
 3. posłania.

Cel: Nauczyć formatorów formatorów ewangelizatorów, jak należy używać nowych metod w ewangelizacji, aby każdy ochrzczony mógł wypełnić misyjny nakaz, który Jezus zostawił całemu Kościołowi (por. Mt 28, 18-20; Mk 16, 15-18).

Jak: SPRAWIĆ ABY BIEGŁO SŁOWO BOŻE Z MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO!!!

Program formacji:

To seminarium teoretyczno- praktycznym, podczas którego poznaje się wizję i doświadcza metodologii. To „laboratorium” podczas którego uczy się jak opracować nowe rekolekcje, kurs, program zgodnie z zasadami procesu formacyjnego.

CZEGO POTRZEBUJE NE?
 1. Ewangelizatorów zdolnych i dyspozycyjnych, by oddać swoje życie dla Ewangelii i ewangelizacji.

 2. Duszpasterzy, pełniących funkcje kapłańskie w posłudze ewangelizacyjnej i współpracę ze świeckimi oraz opiekę pasterską nad rodzącymi się wspólnotami.

 3. Współpracy z programami duszpasterskimi i katechetycznymi.

 4. Środków materialnych, dla pokrycia kosztów druku materiałów, podróży ekip misyjnych, formacji młodzieży oraz wyposażenia dla biura.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść