Zakończenie roku formacyjnego ciechanowskiej wspólnoty SNE DP

Zakończenie roku formacyjnego w Ciechanowie odbyło się z pompa. Nie zabrakło gości: ks. dziekana Zbigniewa Adamkowskiego, ks. Piotra Stasińskiego - opiekuna wspólnoty, sióstr pasjonistek posługujących w Farze i dr Iwony Zielonki, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej.  

SNE Ciechanów
1 Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, 2 co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. 3 Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa! 2 Tm, 1-3

Członkowie Szkoły podzielili się tym, czym jest dla nich wspólnota, były podziękowania, świadectwa z paskiem - dla wszystkich - i promocje na następny rok. Całość prowadziła Danusia Niszczota i ks. Piotr Stasiński z wrodzonym sobie wdziękiem i profesjonalizmem. Ks. Adamkowski powiedział zebranym, że codziennie dziękuje Bogu za to, że ma tę wspólnotę w parafii. Ks. Piotr otrzymał wielkie brawa (z załącznikiem), za katechezy, formację i towarzyszenie. "Jestem z Was bardzo dumna i dziękuję za świadectwo, zapał, kreatywność, szukanie nowych form ewangelizacji" - mówiła Iwona Zielonka, a przede wszystkim, za "wspaniałą współpracę z duszpasterzami. Tak powinno być w każdym dekanacie". Zwróciła uwagę na to, że właściwie wspólnota SNE Diecezji Płockiej, działająca przy parafii farnej, stała się wspólnotą dekanalną. Po wakacyjnych kursach i rekolekcjach wracamy do cotygodniowej formacji i ewangelizacji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść