Wielki Tydzień w katedrze płockiej

Biskup płocki Szymon Stułkowski po raz pierwszy przewodniczy obchodom Wielkiego Tygodnia w bazylice katedralnej płockiej.

Cristiano De Assuncao P6yhmtnftxq Unsplash 1024X683

W liście pasterskim na Wielki Post biskup Szymon zachęcał: "Zaplanujmy tak nasze obowiązki, by móc uczestniczyć w liturgii Triduum Paschalnego, które rozpocznie się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a zakończy w Niedzielę Zmartwychwstania. Przejdźmy razem z Jezusem drogę Jego Paschy od Wieczernika, przez Ogrójec, mękę, śmierć, złożenie do grobu, aż do wskrzeszenia z martwych. Bądźmy z Nim, gdy płaci Ojcu cenę za nasze zbawienie. Szczególnie zapraszam na liturgię Wigilii Paschalnej, którą celebrujemy w parafiach po zapadnięciu zmierzchu w Wielką Sobotę, ale celebracja ta rozpoczyna już liturgicznie obchód Wielkiej Nocy, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Przez tę nocną, wigilijną liturgię i jej znaki chcemy odczytać, że Chrystus Zmartwychwstały jest światłością świata, która wyprowadza nas z ciemności grzechu i śmierci i czyni nas światłem dla świata".

W Wielki Czwartek o godz. 10 Mszy Krzyżma będzie przewodniczył bp Szymon Stułkowski. W czasie liturgii zostaną pobłogosławione oleje do sprawowania sakramentów, a księża odnowią przyrzeczenia kapłańskie.

W tym samym dniu o godz. 18 Mszy Wieczerzy Pańskiej będzie przewodniczył biskup płocki.

Także w Wielki Piątek o godz. 18 liturgii Męki Pańskiej będzie przewodniczył biskup płocki.

Uroczysta liturgia Wigilii Paschalnej pod przewodnictwem biskupa Szymona rozpocznie się 8 kwietnia o godz. 20.

W niedzielę wielkanocną procesji rezurekcyjnej i uroczystej Mszy św. o godz. 6 będzie przewodniczył bp Roman Marcinkowski.

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę o godz. 9 będzie sprawowana modlitwa poranna Kościoła – tradycyjnie zwana ciemną jutrznią.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść