Raciąż: Ewangelizacja podczas Kiermaszu Wielkanocnego

Podczas Kiermaszu Wielkanocnego w Raciążu znalazło się stoisko, przygotowane przez ewangelizatorów ze wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej w Raciążu.  

339323438 740493204203341 7963572712600000998 N
Według św. Jana Pawła II „nowa ewangelizacja” to głoszenie Ewangelii zawsze nowej i zawsze niosącej nowość i musi być prowadzona „z nową gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu”.
Chodzi tutaj – co z naciskiem podkreśla Jan Paweł II do Rady Biskupów Celami – o taką nową ewangelizację, która „musi dać odpowiedź spójną, trafną i przekonywującą, zdolną umocnić wiarę katolicką w jej podstawowych prawdach, w jej wymiarze indywidualnym, rodzinnym i społecznym”

W ofercie były książki, muzyka, filmy, materiały ewangelizacyjne, przybory szkolne. Część z nich poświęcona była dziedzictwu św. Jana Pawła II (w 18. rocznicę śmierci).

Była też możliwość rozmów indywidualnych, dawania świadectwa i zaproszenia do wspólnoty (kiermasz odbywał się przy kościele parafialnym). Rozdawane były ciasta i krówki z tekstami kard. Stefana Wyszyńskiego oraz kartki ze Słowem Bożym.

Stoisko funkcjonowało od g. 7.30 do 13.00. Największą gorliwością ewangelizacyjną wykazała się 10-letnia Marysia. Tłumaczyła mi (Iwona Zielonka), że "trzeba zrobić coś dla dzieci, żeby nie siedziały w komórkach i Internecie". Gdy w rozmowie z dorosłymi powiedziałam, że musiałby się ktoś tym zająć, Marysia wtrąciła "ja mogę spróbować!".

Wspólnota w Raciążu istnieje od 2013 r. Ich działanie skierowane są głównie do młodzieży. Oprócz rekolekcji dla młodych organizuje także spotkania w szkołach ponadpodstawowych z udziałem "Wyrwanych z niewoli" (finansowane z własnych środków). Wśród członków wspólnoty są nauczyciele i katecheci.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść