Kościół Świadomy Celu - warsztaty dla ekip parafialnych

Zapraszamy zespoły liderów wspólnot i parafii na szkolenie liderów Kościół Świadomy Celu, które odbędzie się w Stryszawie w czasie dwóch zjazdów – w lutym i marcu 2023 roku. Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla zespołów złożonych z proboszczów/duszpasterzy parafii wraz ze świeckimi liderami oraz dla zespołów liderów świeckich (min. 3-4, a maks. 5-6 osób z danej wspólnoty).

Wizja: Kościół Świadomy Celu to praktyczny model działania wspólnot i parafii ukierunkowanych na realny, systematyczny rozwój duchowy oraz owocną ewangelizację niewierzących. Celem szkolenia jest odkrycie biblijnych celów wspólnoty/parafii, aby wokół nich utworzyć skuteczny, uporządkowany proces duchowej i praktycznej formacji uczniów Jezusa i skutecznych ewangelizatorów.

Image 6483441 (1)
W każdym położeniu dziękujcie, taka wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 1Tes 3,18

Tematyka spotkań: 1. Biblijne cele wspólnoty/parafii, 2. Struktura wspólnoty wspierająca rozwój duchowy i misję, 3. Sekrety skutecznej ewangelizacji, 4. Sekret formacji duchowej świeckich, 5. Małe grupy jako kluczowy element owocnej wspólnoty, 6. Praktyczne odkrywanie darów do służby.

Terminy: Dwa dopełniające się zjazdy tematyczne: 24-25.02 i 24-25.03 (od piątku 9:00 do soboty 19:00) w Stryszawie (Centrum Wspólnoty Galilea).

Warsztaty w grupach: Kluczowym elementem szkolenia jest praca nad konkretnymi zadaniami w grupach. Wszystkie treści teoretyczne znajdują w czasie tych prac praktyczne odniesienie do rzeczywistości Waszej wspólnoty/parafii. Zasadą szkolenia jest "nauka praktycznego zastosowania". Właśnie dlatego oczekujemy, aby z danej wspólnoty
zapisało się wspólnie kilku liderów.

Zastosowanie we wspólnocie: Szkolenie przedstawia kompleksowy model funkcjonowania wspólnoty ewangelizacyjnej, który wspiera świadomy rozwój duchowy każdego pojedynczego członka wspólnoty ukierunkowany na owocną i skuteczną ewangelizację niewierzących.

Zastosowanie w parafii: Chociaż model Kościół Świadomy Celu w pierwszej kolejności opisuje strukturę i funkcjonowania owocnej, dynamicznej wspólnoty ewangelizacyjnej to jego kluczowe elementy udaje się z powodzeniem zastosować w życiu wspólnoty parafialnej. Przykład owocnego zastosowania modelu KŚC w parafii opisał ks. Michael White w książce "Odbudowana".

Materiały: Każdy uczestnik w cenie warsztatów otrzyma drogą pocztową Podręcznik Uczestnika (do wypełniania podczas wykładów i warsztatów) oraz będzie mógł zakupić książkę Kościół Świadomy Celu.

Warunki zapisu: Warunkiem zapisu jest zgłoszenie przynajmniej 3-5 liderów z danej wspólnoty, parafii, ruchu (wyjątek dla proboszczów, których zachęcamy, aby zgłosili się przynajmniej z drugim duszpasterzem lub świeckim współpracownikiem). Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja udziału w całości kursu (brak możliwości dołączenia po rozpoczęciu).

Zapisy: https://forms.gle/MzffPcms99CzDg3n8

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść