Bp Stułkowski do osadzonych w Zakładzie Karnym w Płocku

Jezus Chrystus najwięcej serca okazał celnikom i jawnogrzesznicom - zwrócił się do uczestników wydarzenia. - Największym złem jest rozpacz – powtórzył za papieżem Janem Pawłem II.

708200 72516

Bp Stułkowski przypomniał, że 32 lata w Zakładzie Karnym w Płocku papież Jan Paweł II powiedział do skazanych: „Jesteście skazani, to prawda, ale nie potępieni. Każdy z wam może zostać przy pomocy łaski Bożej świętym”. Biskup płocki komentował, że na jego stule też są dwaj więźniowie: Piotr i Paweł. Obaj apostołowie byli w więzieniach, doświadczyli tego miejsca.

Hierarcha powiedział, że cieszy się, że w nowych pawilonach zaplanowano miejsce na kaplicę, ponieważ to ważne miejsce dla osadzonych, którzy są ochrzczeni i wierzą w Pana Boga, mimo różnych perypetii życiowych, które ich przyprowadziły do więzienia. Obiecał, że postara się o relikwie do tej kaplicy – będą to relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ofiary brutalnego mordu.

- Misją Kościoła realizowaną w tym miejscu jest budzić w ludziach, zwłaszcza tych, którzy tego najbardziej potrzebują, pamięć o tym, że zostali stworzeni na obraz Boży; głosić ludziom, nawet największych grzesznikom, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie i że Jezus Chrystus najwięcej serca okazał celnikom i jawnogrzesznicom. Oni zawierzyli mu samych siebie i odnajdywali nadzieję, nawet jeśli wcześniej byli ogarnięci rozpaczą.

Biskup dodał, że Jan Paweł II 32 lata temu powiedział w tym miejscu, że „najgorszym więzieniem byłoby serce zamknięte i zatwardziałe, a największym złem - rozpacz”. Wiadomo też, że „można mieć serce zamknięte i zatwardziałe poza murami Zakładu Karnego”.

Zaznaczył również, że modli się codziennie za osadzonych i pracowników Służby Więziennej, by Pan Bóg błogosławił ich pracy i aby udawało się wielu ludziom pomóc. W przyszłości powinni oni bezpiecznie funkcjonować w społeczeństwie.

Bp Szymon Stułkowski poświęcił kamień węgielny pod budowę i fundamenty nowych pawilonów więziennych w Płocku. Wziął też udział w symbolicznym wmurowaniu kamienia.

W gronie gości tego wydarzenia był m.in. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, płk Piotr Sękowski, zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej, płk Zbigniew Brzostek, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Warszawie. Gospodarzem uroczystości był płk Grzegorz Mazur, dyrektor Zakładu Karnego w Płocku.

W Zakładzie Karnym w Płocku powstaną dwa pawilony penitencjarne wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. place spacerowe, nowa brama wjazdowa, droga i miejsca postojowe). Pomieszczą one ponad 500 osadzonych, a miejsce pracy znajdzie kilkadziesiąt osób z regionu. Po zakończeniu budowy będzie to jedna z większych jednostek więziennictwa w Polsce, która pomieści ponad 1100 osadzonych.

Planowana jest również budowa hali produkcyjnej, aby mogli na niej pracować więźniowie (zatrudnienie znajdzie około 50 osadzonych). Wartość inwestycji wynosi 77 milionów złotych. To jeden z największych projektów Służby Więziennej w kraju.

Za: KAI, eg / Płock

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść