400 osób na Sympozjum "Uwielbienie pozaliturgiczne w Kościele katolickim"

15 maja Warszawie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się Sympozjum nt.: "Uwielbienie pozaliturgiczne w Kościele katolickim".

Dziękujemy Bogu za ten ważny czas poruszenia w Kościele, za licznie zgromadzonych uczestników i prelegentów.

441153538 846989857467417 5343996117910744958 N

To pierwszy tak ważny głos w temacie modlitwy uwielbienia.

Sympozjum współorganizował Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji wraz z Wydziałem Teologicznym UKSW i Fundacją Projekt Przebudzenie. Nad wszystkim czuwał bp Artur Ważny, spinając w jedno różne rzeczywistości.
Cieszymy się z tak licznej obecności tych, którzy chcieli bliżej zapoznać się z samą ideą uwielbienia i usłyszeć ważne słowa o jej funkcjonowaniu również poza liturgią. Padły bardzo ważne głosy w ożywionej dyskusji. Główni prowadzący to dr Iwona Zielonka i ks. prof. Tomasz Wielebski
Wkrótce udostępnimy możliwość udziału w wydarzeniu on lin i zakupu książki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść