Wydział ds. Nowej Ewangelizacji
Projekty

PODRÓŻ Z CHRYSTUSEM PRZEZ WIARĘ , NAWRÓCENIE

I DOŚWIADCZENIE

 

 Aby urzeczywistniać dzieło nowej ewangelizacji, trzeba stać stać się pielgrzymami wyruszającymi w  drodze z Jezusem Chrystusa, aby Jezus rozpalił nasze serca ogniem swojego Słowa, tak jak uczniom w drodze do Emaus. Podróż ta, lub pielgrzymka, pozwala na pogłębienie naszej wiary, zwiększając nasz udział w życiu sakramentalnym Kościoła, prowadzi w końcu do naszego celu bycia chrześcijańskimi świadkami.

Założenia programu

Nowa ewangelizacja to czas przebudzenia, nowej zachęty i nowego świadectwa, że Jezus Chrystus jest w centrum naszej wiary i codziennego życia. Wzywa każdego członka Kościoła do odnowienia wiary i rzeczywistego wysiłku, aby się z nią dzielić. „Oto stoję u drzwi i kołaczę” (Ap 3,20). Nowa ewangelizacja wzywa każdego z nas do pogłębienia swojej wiary, by wierzyć w Boga i wierzyć Bogu, przyjmując Jego Dobrą Nowinę, jako normę życia. Zachęca do poszukiwania sposobów wzrastania w wierze i głoszenia Ewangelii z odwagą i radością. Nowa ewangelizacja wzywa nas do życia w świętości, abyśmy jako uczniowie-misjonarze rzeczywiście angażowali się w życie Kościoła.

Nowa ewangelizacja jest synonimem misji, co wymaga zdolności do określenia jej na nowo, wykracza poza utarte schematy i znane granice, poszerza horyzonty. Nowa ewangelizacja jest przeciwieństwem samowystarczalności, wycofania się, zamknięcia w sobie, zachowywania  status quo, mentalności, że programy duszpasterskie są po prostu postępowaniem tak jak to miało miejsce w przeszłości. Dziś nie można już mieć takiej postawy. Niektóre Kościoły lokalne, już zaangażowane w odnowę, potwierdzają fakt, że teraz jest czas, gdy Kościół wzywa każdą wspólnotę chrześcijańską, by  dokonała oceny prowadzonej przez siebie działalności  duszpasterskiej, przez pryzmat zaangażowania misyjnego[1].

Nowa Ewangelizacja jest "wezwaniem do autentycznego i odnowionego nawrócenia do Pana, Jedynego Zbawiciela świata" (Porta fidei, 6) i okazją dla katolików, aby przeżyć przemianę - nawrócić się do Jezusa i wejść w głębszą relację z nim. "Drzwi wiary" zostały otwarte w chrzcie świętym, ale w tym szczególnym roku[2] katolicy są wezwani, aby otworzyć je ponownie, przejść przez nie, odnaleźć, odnowić i pogłębić swoją relację z Chrystusem i Jego Kościołem.

Nowa ewangelizacja jako droga wiary, kultu i świadectwa, obejmuje trzy obszary i trzech adresatów przekazu wiary chrześcijańskiej:

 1. Większe zaangażowania w formację tych, którzy są ochrzczenie, ale potrzebują odnowienia wiary przez intensywną katechezę;
 2. Dotarcie do tych, którzy nigdy nie słyszeli ewangelii głoszonej;
 3. Aby ponownie włączyć do wspólnoty Kościoła tych, którzy są ochrzczeni, ale utracili żywy sens wiary w życiu codziennym

Nowa ewangelizacja jest szansą, pielgrzymką (podróżą), aby na nowo odkryć radość i pewność wiary w Trójjedynego Boga i entuzjazm w  wyznawaniu wiary, jako "prawdziwego spotkania i relację z Jezusem Chrystusem. Przekazywanie wiary oznacza stworzenie w każdym miejscu i czasie warunków, które prowadzą do spotkania pomiędzy osobą ochrzczoną i Jezusem Chrystusem" (Instrumentum laboris, p. 18).

Nowa ewangelizacja, która obejmuje całą duszpasterską działalność Kościoła idzie w harmonii z programem Duszpasterskim Kościoła w Polsce na lata 2013-2017 poprzez skoncentrowanie się na:

1)      Głoszeniu kerygmatu i rekolekcjach kerygmatycznych w każdej parafii,

2)      Nawróceniu – metanoi poprzez praktykę przebaczenia, pojednania i modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne,

3)      Chrzcie, jako nowym życiu w Chrystusie, aby odkryć swoje powołanie i konsekwencje chrztu,

4)      Świadectwie i misji, aby otwarci na dary i charyzmaty Ducha Świętego podjąć misję * kapłańską, * prorocką i * królewską[3].

Program zawiera zapraszanie katolików do:

 • głębszej relacji z Chrystusem, głębszego zrozumienia i relacji z Jego Kościołem oraz znajomości wiary,
 • uwielbienia: Inspirującego zaufanie do Ewangelii i nauczania wiary wyrażonego w tętniącej życiem społeczności i życiu sakramentalnym, najintensywniej w Eucharystii i spowiedzi, ale także  w małżeństwie i większym umocnieniu rodziny jako Kościoła domowego.
 • świadectwa: wzmocnienie naszego rozumienia chrześcijańskiego powołania przez dawanie publicznego świadectwa o Jezusie Chrystusie, życia i godności osoby ludzkiej, gdzie wierzący, żyjący  swoim powołaniem, są świadkami, potwierdzają wolność wyznawanej wiary i pracują na rzecz przeobrażenia społeczeństwa przez życia i dzielenia się swoją wiarą w Jezusa Chrystusa, chroniąc życie i godność osoby ludzkiej.

Skoncentrowanie się na wierze:

Począwszy od 2011 roku, plany nowej ewangelizacji Diecezji Płockiej  koncentrują się na:

 • Pomocy katolikom w pogłębieniu relacji z Jezusem Chrystusem i pogłębieniu wiedzy o nauczaniu Kościoła na temat nowej ewangelizacji;
 • Wzmocnieniu edukacji i formacji kapłanów, osób zakonnych i świeckich, aby zachęcić młodych ludzi do rozeznania swojego powołania życiowego, a także wzmocnienie programów formacyjnych w ruchach i małych grupach kościelnych;
 • Wdrażaniu nauczania Kościoła na temat potrzeby dostosowania przepowiadania ewangelicznego, w tym homilii, poprzez szkolenia i edukację, tak aby głoszenie było inspirowaniem, motywowaniem i katechezą;
 • Zachęcie i wdrażaniu we współpracę różne ruchy i wspólnoty katolickie w różnych projektach modlitewnych i ewangelizacyjnych;
 • Zaszczepieniu katolikom rozumienia i uznania katolickiej nauki na temat życia i godności osoby ludzkiej, w tym kwestie związane z płodnością, szacunkiem dla wszelkiego życia, troski o ubogich, starszych, niesprawnych i marginalizowanych;
 • Wypracowaniu planu ewangelizacji małżeństw i rodzin we współpracy z instytucjami kościelnymi (Sąd Biskupi, Diecezjalne CPP Metanoia, Domowym Kościołem, Odnową w Duchu Świetym, Małżeńskąwspólnotą Wojska Gedeaona i RRN oraz SNE DP z ich programem ewangelizacji skierowanym do małżeństw;
 • Pogłębieniu zrozumienia praktyki przebaczenia i pojednania, fundamentalnych dla nowej ewangelizacji, tak, by prowadziły do częstego i bardziej świadomego  uczestnictwa w sakramencie pokuty i pojednania;
 • Uświadamianiu i edukacji na temat zagrożeń duchowych, konieczności zerwania z pogańskimi, magicznymi praktykami, także w życiu religijnym oraz bałwochwalstwem, okultyzmem, spirytyzmem, przygotowując obciążone osoby do spowiedzi sakramentalnej, także generalnej oraz prowadzenie w kierunku wolności w Chrystusie;

Skoncentrowanie się na życiu parafii i sprawowaniu kultu:

Od roku 2014 szczegółowe plany ewangelizacji diecezji koncentrują się na wspieraniu inicjatyw, budujących parafię jako wspólnotę ewangelizowaną i ewangelizującą. W tym celu należy szczególnie troszczyć się o:

 • Wzmocnienie życia parafialnego i wzajemnego szacunku, przyjaznych parafii, aby stworzyć większą świadomość potrzeby wspólnot wiary, które są ewangelizowane i ewangelizujące;
 • Wzmocnienie udziału w praktykach sakramentalnych, szczególnie zachęcając ludzi do ponownego odkrycia sakramentu pokuty oraz wzmocnić udział i rozumienie sakramentu Eucharystii;
 • Tworzenie parafii jako wspólnoty gościnnej, w tym odpowiedzialnej za zadanie ewangelizacji młodzieży i młodych dorosłych, rodziców i osoby w podeszłym wieku;
 • Wzmocnienie początkowej i stałej formacji duchowieństwa, aby skuteczniej reagować na wyzwania nowej ewangelizacji;
 • Wzmacnianie małżeństwa i życia rodzinnego oraz zwiększenie liczby osób uczestniczących w sakramencie małżeństwa;

Skoncentrowanie się świadectwie:

Plan obejmuje wspieranie inicjatyw wokół wysiłków na rzecz zwiększenia chrześcijańskiego świadectwa, z priorytetem tematów wokół życia i godności osoby ludzkiej:

 • Przeprowadzenie badań nad skutecznością komunikacji, aby zwiększyć czynny udział katolików w promocji Kościoła i chrześcijańskiego stylu życia;
 • Wzmocnienie i zachęcanie katolików świeckich do bycia świadkami w życiu publicznym;
 • Formowanie świeckich do roli ewangelizatorów i świadków Chrystusa, dając im konkretne narzędzia ewangelizacji;
 • Kontynuacja promowania i wspierania chrześcijańskim małżeństw i rodzin, jako świadków nowego życia w Chrystusie;
 • Budowanie płaszczyzny spotkania dla młodzieży, wypracowanie atrakcyjnych dla niej propozycji ze strony duszpasterzy, aby budować wspólnoty młodzieżowe z odpowiednią formacją, korzystając z jej wskazówek i aktywności w docieraniu do swoich rówieśników (formacja ministrantów, bielanek, schól, zespołów sportowych, muzycznych i tanecznych, dekanalne centra ŚDM);
 • Wypracowanie programu ewangelizacji bierzmowanych;
 • Wypracowanie programu ewangelizacji rodziców dzieci i młodzieży przed chrztem, I Komunią Świętą i bierzmowaniem;
 • Wypracowanie programu ewangelizacji narzeczonych i propozycji wzrastania w wierze dla młodych małżeństw.

 Osiągnięciu zamierzonych celów mogą posłużyć cztery plany strategiczne, które:

1. Zaangażują zróżnicowane wiekiem różne grupy społeczne;

Np. ewangelizacja miast i wsi, katolickie festyny rodzinne z możliwością prezentacji zespołów, teatrów, kół gospodyń wiejskich, sprawności strażaków, z towarzyszeniem ewangelizacji, uwielbienia, zwieńczonych Eucharystią i Adoracją Najświętszego sakramentu w centrum miejscowości – poza kościołem (?)

2. Integracja, formacja i wzmacnianie liderów, zwłaszcza duchowieństwa;

NP. Płocka Szkoła Ewangelizatorów, rekolekcje kerygmatyczne, rekolekcje ewangelizacyjne dla różnych grup społecznych, np. sołtysów, radnych, nauczycieli, gospodyń na plebaniach; kursy ewangelizacyjne dla proboszczów (?);

3. Stworzenie skutecznej komunikacji (jak to zrobić?);

Rozwijanie i wzmacnianie praktyki komunikacji wzajemnej, stworzenie kursów dla członków ruchów na temat tworzenia mediów i komunikacji medialnej, współdziałanie z Biurem Prasowym Diecezji i mediami diecezjalnymi, „wypełnienie” kanału diecezjalnego na You Tube, videokonferencje (?);

4. Zachęcanie do współpracy i wspólnej pracy, tworzenia ekip duchownych i świeckich (jak?)

Np. rekolekcje kerygmatyczne dla ekip parafialnych, wspólne inicjatywy w ramach Diecezjalnej rady Ruchów Katolickich (?).

Uznając, że nie wszystkie prace, które podejmujemy da się zmierzyć, zważywszy na inwestycje czasu, talentu, środków finansowych, chcemy dążyć w miarę możliwości do rozwijania wymiernych efektów i oceny efektywności[1] Por.  Synod biskupów XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, Nowa ewangelizacja dla Przekazu wiary chrześcijańskiej, Lineamenta, p. 10.

[2] Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, 1050 rocznica chrztu Polski, 85 rocznica objawień Jezusa Miłosiernego w Płocku s. Faustynie Kowalskiej, 25 rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Płocku, zakończenie 43. Synodu Diecezji Płockiej, rok peregrynacji ikony Jasnogórskiej w Diecezji Płockiej.

Cytat dnia

 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!  

                                                          1 Kor 9,16 b

Biblia Tysiąclecia
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x