Wydział ds. Nowej Ewangelizacji
Nabożeństwa Eucharystyczne na I niedziele 2020

 

 

Nabożeństwo Eucharystyczne na pierwszą niedzielę maja 2020 r.

(3 maja, IV Niedziela Wielkanocna)

  

Podczas nabożeństwa można wykorzystać obraz / ikonę oświetlonego Chrystusa Eucharystycznego i świecę Maryjną, (jeśli pozwalają na to okoliczności chodziłoby o efekt przyciemnienia przy zachowaniu jednocześnie intensywnego, skupionego światła skierowanego na Najświętszy Sakrament). Światła na kościele mogą być wygaszone.

 Pieśń na rozpoczęcie: O Zbawcza Hostio

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Po okadzeniu Najświętszego Sakramentu, kadzidło można postawić przed ołtarzem na przygotowanym wcześniej miejscu. 

Modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem

Dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Stęskniliśmy się za Tobą. W ostatnim czasie, gdy wiara próbuje się w ogniu pandemii, z naszych oczu płynęły łzy, bo nie mogliśmy tu przyjść, by razem świętować Twoje Zmartwychwstanie. W kontekście ostatnich wydarzeń doświadczyliśmy, że Eucharystia to największy dar. Teraz bardziej rozumiemy, dlaczego św. Jan Paweł II, którego w tym roku wspominamy, chciał, byśmy zachwycili się tym największym darem. Dla niego wszystko „zaczynało się u stóp Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie” (Wstańcie, chodźmy! s. 11 5), a sprawowanie Eucharystii było dla niego „najważniejszym i świętym wydarzeniem dnia i centrum całego życia” (Dar i Tajemnica, s. 73). Prosimy Cię Panie: odnów w nas wszystkich pragnienie tego daru

  (cisza)

Pieśń:  Chrystus Pan Karmi nas

 

Panie, w tym czasie szczególnie potrzebujemy, abyś odnowił w nas wiarę, nadzieję i miłość.  Uzdolnij nas do całkowitego zawierzenia Tobie, tak jak Maryja, nasza Królowa. Pozwól nam – jak umiłowanemu uczniowi - oprzeć głowę na swojej piersi (por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Twego Serca. Jesteśmy przy Tobie na duchowej rozmowie, by siłę i wsparcie czerpać z samego źródła.  

(cisza)

 

We wspólnej modlitwie przynosimy Ci Panie tych, którzy tęsknią za Tobą, pogrążonych w smutku, lęku o życie i tych, którzy stracili smak Eucharystii. Powtarzamy: Panie, pociągnij ich ku sobie

 1. Odnów w nas Panie łaski, które otrzymaliśmy w dniu przyjęcia pierwszej Komunii świętej, gdy w pełni mogliśmy uczestniczyć w Twojej Ofierze. Prosimy za siebie i  naszych bliskich - Panie pociągnij ich ku sobie.
 2. Daj tym, którzy uczestniczą we Mszy Świętej łaskę dobrej spowiedzi, aby mogli z czystym sercem przystępować do Stołu Pańskiego - Panie pociągnij ich ku sobie.
 3. Wstawiamy się za tych, którzy nie wierzą w Twoją rzeczywistą obecność w Najświętszym Sakramencie, ponownie przeżyli doświadczenie dwóch uczniów z Emaus: «Otworzyły się im oczy i poznali Go» (Łk 24,31) - Panie pociągnij ich ku sobie.
 4. Za tych, którzy od dawna nie uczestniczą we Mszy Świętej i nie przyjmują Jezusa w Eucharystii. Niech nie chorują duchowo z braku duchowego Pokarmu - Panie pociągnij ich ku sobie.
 5. Powierzamy Ci samych siebie i tych, którzy się pogubili. Ty przyszedłeś, by odszukać i ocalić to, co zginęło – Panie pociągnij ich ku sobie.
 6. Polecamy Ci chorych na duszy i na ciele, złamanych z powodu pandemii. Wierzymy, że masz władzę nad wszystkim i przychodzisz do tych, którzy źle się mają - Panie pociągnij ich ku sobie.

 

W chwili ciszy przedstawmy swoje intencje i tych, za których chcemy prosić.

Panie, Ty znasz moje Imię, wezwałeś mnie po imieniu. Idę za Tobą, prowadzisz mnie swoją drogą. Jezu ufam Ci, bo jestem Twój.

Pieśń:  Najświętsze Serce Boże

MODLITWA KOŃCOWA

Jezu Chryste, Panie mój, który z miłości, jaką żywisz do nas, ludzi, dniem i nocą pozostajesz w tym Sakramencie, pełen miłosierdzia i miłości, gdzie czekasz, zapraszasz i przyjmujesz wszystkich, którzy Cię nawiedzają. Wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Umacniaj nas w wierności i służbie miłości dla dobra Kościoła. abyśmy byli wierni swojemu powołaniu. Amen

Pieśń:Przed tak wielkim Sakramentem

ORACJA I REPOZYCJA

Pieśń: Nie rzucim Chryste świątyń Twych

 

Nabożeństwo Eucharystyczne na pierwszą niedzielę marca 2020 r.

(1 marca)

Pieśń na rozpoczęcie:U drzwi Twoich stoję Panie…

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Okadzenie Najświętszego Sakramentu

WPROWADZENIE

Jezu Chryste obecny w tym Najświętszym Sakramencie, zebrani przed Tobą wyrażamy nasze dziękczynienie za ofiarowany nam dar. Na progu tegorocznego wielkiego postu przychodzimy prosić także o umocnienie w nas dobra. Zjednoczeni z Tobą,  pragniemy w tym świętym czasie, przeżywać na nowo przygotowanie do Paschalnego wydarzenia. Czynimy to wraz ze św. Janem, Pawłem II, który swoim przykładem ukazywał wartość Eucharystii – zbawczej pamiątki Twojej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.

Tej nocy, której Pan Jezus został wydany, jak przypomina św. Paweł w 1 Liście do Koryntian (1Kor 11, 23), ustanowił On Ofiarę eucharystyczną swojego Ciała i swojej Krwi. Powyższe słowa przypominają nam dramatyczne okoliczności, w jakich narodziła się Eucharystia. Jan Paweł II podkreślał, że Msza św.  zawiera niezatarty zapis męki i śmierci Pana. Nie jest ona tylko przywołaniem tego wydarzenia, lecz jego sakramentalnym uobecnieniem. Trwając przed Tobą, Jezu w chwili ciszy pragniemy rozważyć tę tajemnicą.

(Chwila ciszy)

Pieśń: Oto jest Baranek Boży

W encyklice poświęconej Eucharystii św. Jan Paweł II zawarł znamienne słowa: „Pragnę raz jeszcze przypomnieć tę prawdę, drodzy Bracia i Siostry, adorując razem z wami tę tajemnicę: tajemnicę wielką, tajemnicę miłosierdzia. Cóż większego Jezus mógł uczynić dla nas? Prawdziwie, w Eucharystii objawia nam miłość, która posuwa się «aż do końca» (por. J13,1) — miłość, która nie zna miary”. Zebrani przed Jezusem chcemy doświadczyć Jego miłości i poprosić o łaskę częstego przyjmowania Komunii Świętej i adorowania Jezusa.

W słowach modlitwy prosimy o tern dar dla nas samych, a także dla ludzi, którzy nie pamiętają, że Jezus jest pośród nas, że z miłości do każdego człowieka podjął mękę i śmierć, aby następnie wejść do chwały nieba: Panie, umocnij wiarę naszą.

 1. Chryste, żywy Chlebie niech przyjmowanie Ciebie przemienia nas wewnętrznie i umacnia w trwaniu przy Tobie. Panie, umocnij wiarę naszą.
 2. Chryste, który jesteś Chlebem życia wiecznego, prosimy Cię o odpuszczenie grzechów. Daj nam zbawienie. Panie, umocnij wiarę naszą.
 3. Chryste, prosimy, aby nasz udział w ofierze eucharystii wyjednał nam darowanie grzechów i uzdolnił nas do wykorzystania uzdrawiającej mocy Twojej łaski.  Panie, umocnij wiarę naszą.
 4. Chryste, Przyjacielu każdego człowieka, nie pozostawiasz bez pomocy także tych, którzy zapomnieli o tobie, niech Twój duch odnowi w nich pragnienie przyjmowania Ciebie w sakramencie Eucharystii. Panie, umocnij wiarę naszą.
 5. Chryste, lekarzu ciał i dusz ludzkich, prosimy za naszych chorych siostry i braci, których włączyłeś w tajemnicę swojego cierpienia, umocnij w nich wiarę, aby trwali przy Tobie. Panie, umocnij wiarę naszą.
 6. Chryste zostaliśmy posileni Chlebem z nieba, który ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość, prosimy Cię, abyśmy żyli każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich. Panie, umocnij wiarę naszą.
 7. W ciszy przedstawmy nasze prośby Jezusowi, prosimy także za tych, zapomnieli o wartości Mszy świętej.

Pieśń: Ja wiem w kogo ja wierzę…

MODLITWA KOŃCOWA

Jezu, ofiaro miłości, który dajesz nam poznać Twoje bezgraniczne miłosierdzie, cierpliwość, pokorę i posłuszeństwo, przyjmij nasz pokłon i uwielbienie. Niech Twoja chwała się objawia w tych naszych siostrach i braciach, którzy odpowiedzieli na Twoją propozycję pójścia za Tobą i przyjęli konsekrację w stanie świeckim i zakonnym. Umacniaj ich w wierności i służbie miłości dla dobra Kościoła. Powołuj i posyłał kolejnych robotników na swoje żniwo. Naucz nas słuchać twojego głosu, abyśmy byli wierni swojemu powołaniu. Amen

Pieśń:Przed tak wielkim Sakramentem

ORACJA I REPOZYCJA

Pieśń:Wielbię Ciebie…

 

Nabożeństwo Eucharystyczne na pierwszą niedzielę lutego 2020 r.

(2 luty)

 

Podczas nabożeństwa można wykorzystać obraz / ikonę oświetlonego Chrystusa Eucharystycznego i świecę Maryjną (jeśli pozwalają na to okoliczności chodziłoby o efekt przyciemnienia przy zachowaniu jednocześnie intensywnego, skupionego światła skierowanego na Najświętszy Sakrament). Światła na kościele mogą być wygaszone.

Pieśń na rozpoczęcie: Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Po okadzeniu Najświętszego Sakramentu, kadzidło można postawić przed ołtarzem na przygotowanym wcześniej miejscu.

Modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem

 WPROWADZENIE

 Panie, dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Zaprosiłeś nas dzisiaj, byśmy byli przy Tobie i słuchali twojego Serca. Ono bije dla nas, zawsze otwarte, abyśmy mogli doświadczyć Twojej miłosiernej miłości, pokoju i odpoczynku w Tobie. Chcesz, abyśmy zobaczyli, jak bardzo jesteśmy obdarowani spotkaniem z Tobą. Prosimy, otwórz nasze oczy, uszy i serca, byśmy na nowo usłyszeli i przyjęli słowo Twojej obietnicy: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Prosimy Cię o to razem ze św. Janem Pawłem II i za Jego wstawiennictwem.

On żył prawdą, że „Ofiara eucharystyczna jest «źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego», dlatego codziennie zwracał spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza. Zapraszamy więc Ciebie Panie Jezu do naszego życia i uwielbiamy w tajemnicy Twego Ciała, ofiarowanego Ojcu za nas i dla nas, w zbawczej Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu. Niechaj chwila milczenia wprowadzi nas w osobiste spotkanie z Jezusem. On pragnie skierować swoje Słowo do każdego z nas. Wpatrując się w Jezusa na ołtarzu, trwajmy przy Jezusie Słowie, które stało się Ciałem  i zbudowało sobie mieszkanie wśród nas.

(Kilka minut ciszy)

 Pieśń: Jezu, Miłości Twej

 Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym my, jako Kościół, rozpoczęliśmy  pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament  wyznacza rytm naszych dni, wypełniając je ufną nadzieją. Wypełniłeś Panie swoją obietnicę pozostania z nami aż do skończenia świata dzięki Eucharystii. Wielu z naszych braci i sióstr tego nie rozumie tego wielkiego daru, a przecież  Eucharystia stanowi centrum życia chrześcijan. Od samego początku „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). Po dwóch tysiącach lat nadal urzeczywistniamy ten pierwotny obraz Kościoła. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

 Wstawiamy się dzisiaj za tych, którzy utracili więź z Tobą i nie pamiętają już smaku Eucharystii. Powtarzamy: Panie, pociągnij ich ku sobie

 1. Odnów w nas Panie łaski, które otrzymaliśmy w dniu przyjęcia pierwszej Komunii świętej, gdy w pełni mogliśmy uczestniczyć w Twojej Ofierze. Prosimy za siebie i  naszych bliskich - Panie pociągnij ich ku sobie.
 2. Daj tym, którzy uczestniczą we Mszy Świętej łaskę dobrej spowiedzi, aby mogli z czystym sercem przystępować do Stołu Pańskiego - Panie pociągnij ich ku sobie.
 3. Wstawiamy się za tych, którzy nie wierzą w Twoją rzeczywistą obecność w Najświętszym Sakramencie, ponownie przeżyli doświadczenie dwóch uczniów z Emaus: «Otworzyły się im oczy i poznali Go» (Łk 24,31) - Panie pociągnij ich ku sobie.
 4. Za tych, którzy od dawna nie uczestniczą we Mszy Świętej i nie przyjmują Jezusa w Eucharystii. Niech nie chorują duchowo z braku duchowego Pokarmu - Panie pociągnij ich ku sobie.
 5. Powierzamy Ci samych siebie i tych, którzy się pogubili. Ty przyszedłeś, by odszukać i ocalić to, co zginęło – Panie pociągnij ich ku sobie.
 6. Polecamy Ci chorych na duszy i na ciele. Wierzymy, że przyszedłeś do tych, którzy źle się mają - Panie pociągnij ich ku sobie.

 

W chwili ciszy przedstawmy swoje intencje i tych, za których chcemy prosić.

Panie, Ty znasz moje Imię, wezwałeś mnie po imieniu. Idę za Tobą, prowadzisz mnie swoją drogą. Jezu ufam Ci, bo jestem Twój.

Pieśń: Być bliżej Ciebie chcę...

MODLITWA KOŃCOWA

Jezu, ofiaro miłości, który dajesz nam poznać Twoje bezgraniczne miłosierdzie, cierpliwość, pokorę i posłuszeństwo, przyjmij nasz pokłon i uwielbienie. Niech Twoja chwała się objawia w tych naszych siostrach i braciach, którzy odpowiedzieli na Twoją propozycję pójścia za Tobą i przyjęli konsekrację w stanie świeckim i zakonnym. Umacniaj ich w wierności i służbie miłości dla dobra Kościoła. Powołuj i posyłał kolejnych robotników na swoje żniwo. Naucz nas słuchać twojego głosu, abyśmy byli wierni swojemu powołaniu. Amen

Pieśń:Przed tak wielkim Sakramentem

ORACJA I REPOZYCJA

Pieśń:Skosztujcie i zobaczcie

Cytat dnia

 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!  

                                                          1 Kor 9,16 b

Biblia Tysiąclecia
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x